محورهای همایش:

توسعه پایدار، کارآفرینی ، آینده‌پژوهی ، علوم و فناوری‌های نوین

 

محورهای ویژه:

1- تبیین چالش‌ها، فرصت‌ها  و چشم‌اندازهای ممکن توسعه پایدار و کارآفرینی

در مراکز آموزش عالی استان خوزستان

2- علوم و فناوری‌های نوین کشاورزی با رویکرد کارآفرینی برای توسعه پایدار


          زمان برگزاری:          22 خردادماه 1398                      مهلت ارسال مقالات:     5 خردادماه 1398

          اعلام نتایج داوری:   13 خردادماه 1398                       مهلت ثبت‌نام:               18 خردادماه 1398

                                                                         

دومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی

 

محورهای همایش

1-دیدگاه‌ها و نظریه‌های آموزش عالی، پایداری و توسعه‌ پایدار

2- مبانی نظری و تجربی آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش عالی

3- شناخت ویژگی‌ها و مولفه‌های دانشگاه کارآفرین در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها

4- مدیریت کارآفرینانه در آموزش عالی

5- الزامات، چالش‌ها و فرصت‌های استقرار کارآفرینی در مراکز آموزش عالی

6-بررسی و معرفی تجارب موفق آموزش عالی کارآفرین در ایران و جهان

7- فرهنگ، اخلاق دانشگاهی و دانشگاه اسلامی برای توسعه پایدار

8- پژوهش و نوآوری در آموزش عالی کارآفرین برای توسعه پایدار

9-نقش انکوباتورها و پارک‌های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی دانش بنیان

10-نقش مراکز آموزش عالی در جذب سرمایه‌گذاری و پژوهش‌های کاربردی در پساتحریم

11- آسیب‌شناسی آموزش‌های دانشگاهی در راستای کارآفرینی در توسعه پایدار

12- شناخت ویژگی‌ها و عملکرد مراکز رشد در شکوفایی ایده‌ها در محیط‌های دانشگاهی

13- جایگاه آموزش عالی کارآفرینانه در تولید ملی و اشتغال

14- آینده‌پژوهی و آینده اندیشی در آموزش عالی کارآفرین با تاکید بر توسعه پایدار

15- آینده‌نگری در شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد توسعه پایدار

16- نظریه‌ها و الگوهای چابک‌سازی مراکز آموزش عالی برای توسعه پایدار

17- استلزامات پیاده‌سازی نظام آموزشی چابک در مراکز آموزش عالی

 

محورهای ویژه

1- تبیین چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم‌اندازهای ممکن توسعه پایدار در مراکز آموزش عالی منطقه جنوب غرب کشور

1- چالش‌ها و راهکارهای تولید ملی و اشتغال پایدار در استان خوزستان با تأکید بر آموزش عالی

2- تحلیل کارکرد طرح‌های پژوهشی دانشگاهی از منظر آینده‌پژوهی و ارتباط با جامعه

3- رشته‌های کشاورزی و کارآفرینی برای توسعه پایدار

4- موانع استقرار آموزش عالی کارآفرین با تاکید برآموزش عالی کشاورزی

5- فناوری‌های نوین، کارآفرینی و توسعه پایدار در آموزش عالی کشاورزی

6- آینده‌پژوهی آموزش عالی کشاورزی در راستای توسعه پایدار

7- ارائه الگوهای نوین آموزشی و پژوهشی در حوزه آموزش عالی کشاورزی برای توسعه پایدار